Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

УВЕДОМЛЕНИЕ

С писмо с изх.№ Р-ОС-07/08.01.2019 г. г-жа Корнелия Маринова - кмет на Община Ловеч, на основание чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година, уведомява, че оттегля депозираните предложения относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, депизирано с вх.№ ОС-06/04.01.2019 г.  и предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г. в Община Ловеч, депозирано с вх.№ ОС-07/04.01.2019 г.

В тази връзка, Ви уведомявам, че ОТМЕНЯМ провеждането на 57-то заседание на Общински съвет-Ловеч, насрочено за 09.01.2019 г. от 17,00 часа.

ПЕТЪР ЦОЛОВ

Председател на Общински съвет-Ловеч