Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИЯ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТ ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

След проведено заседание на 17.07.2023 г. от 10,00 ч. на основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 885/25.05.2023 г. на Общински съвет – Ловеч, публикува:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИЯ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТ ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

№ ПО РЕД

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ВХ. №

СЪКРАТЕНА ИЗВАДКА ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 5 ОТ ЗСВ

1.

Емил Брънеков

ОС-316/30.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – „История“ – специалист по история и преподавател в средните училища; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента е пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си, във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, заседателната зала на Община Ловеч на 24.07.2023 г. /понеделник/ от 10,00 часа.

 

ПЕТЪР ЦОЛОВ

Председател на Временната комисия