Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 66/28.02.2024 г. на Общински съвет – Ловеч публикува:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

/чл. 68, ал. 5 от ЗСВ, във връзка със становище на КЗЛД, рег.№ НДМСПО-01-1078/25.10.2018 г./

№ ПО РЕД

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ВХ. №

СЪКРАТЕНА ИЗВАДКА ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 5 ОТ ЗСВ

1.

Мариана Генова

ОС-264/27.03.2024

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1960 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – магистър, специалност „Предприемачество и мениджмънт“; Професионална квалификация – учител. Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си, във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

2.

Митко Митев

ОС-265/27.03.2024

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1970 г., живее в с. Александрово, община Ловеч. Образование – висше – специалност „Финанси“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето.  Работи като старши експерт ГСПЗ в Община Ловеч.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО: Лицето мотивира желанието си, във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

3.

Любен Николов

ОС-191/06.03.2024

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1956 г., живее в град Ловеч. Образование – средно, специалност „Шлосер-монтьор“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

4.

Наташа Нисторова

ОС-266/27.03.2024

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование – висше, специалност „Специална педагогика“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като логопед в ЦСОП „Васил Левски“, гр. Ловеч.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

НЯМА НЕДОПУСНАТ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТ ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ, който не отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1, т. 4, чл. 68, ал. 4 от Закона за съдебната власт.  

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, заседателната зала на Община Ловеч на 15.04.2024 г. /понеделник/ от 14,00 часа.

Въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат свързани с НАРЪЧНИК ЗА СЪДЕБНИЯ ЗАСЕДАТЕЛ – изтегли от тук.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Ловеч  становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

МОНИКА ПЕТРОВА

Председател на Временната комисия