Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ - ЧАСТ 2

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 885/25.05.2023 г. на Общински съвет – Ловеч публикува:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

/чл. 68, ал. 5 от ЗСВ, във връзка със становище на КЗЛД, рег.№ НДМСПО-01-1078/25.10.2018 г./

№ ПО РЕД

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ВХ. №

СЪКРАТЕНА ИЗВАДКА ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 5 ОТ ЗСВ

1.

Красимир Спасов

ОС-329/06.07.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1960 г., живее в град Ловеч. Образование – средно – Математическа гимназия; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента не работи.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си, във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

2.

Николай Николаев

ОС-363/25.07.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1960 г., живее в град Ловеч. Образование –средно – „Ветеринарен техник“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента не работи.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО: Лицето мотивира желанието си, във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

3.

Йорданка Йовева

ОС-371/27.07.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – магистър, специалност „право“. Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

 

НЯМА НЕДОПУСНАТ ДО ИЗСЛУШВАНЕ СЛЕД УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ, който не отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1, т. 4, чл. 68, ал. 4 от Закона за съдебната власт.  

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, заседателната зала на Община Ловеч на 14.08.2023 г. /понеделник/ от 10,00 часа.

Въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат свързани с НАРЪЧНИК ЗА СЪДЕБНИЯ ЗАСЕДАТЕЛ – изтегли от тук.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Ловеч  становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

ПЕТЪР ЦОЛОВ

Председател на Временната комисия