Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 886/25.05.2023 г. на Общински съвет – Ловеч публикува:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ

/чл. 68, ал. 5 от ЗСВ, във връзка със становище на КЗЛД, рег.№ НДМСПО-01-1078/25.10.2018 г./

№ ПО РЕД

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ВХ. №

СЪКРАТЕНА ИЗВАДКА ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 5 ОТ ЗСВ

1.

Слав Даков

ОС-234/06.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1995 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – „Финансов мениджмънт“; „Застраховане и социално дело“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като експерт-проучване на пазари.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, не се изисква за родените след 16 юли 1973 г.

2.

Стела Добрева

ОС-242/08.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1962 г., живее в град Ловеч. Образование –средно специално – строителен техник; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като главен специалист ТИОС.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

3.

Милена Нейкова

ОС-248/09.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1968 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – „Индустриален мениджмънт“; „Социални дейности“ – първи курс; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента безработна.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

4.

Цветалина Събева

ОС-249/12.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1958 г., живее в град Ловеч. Образование –средно професионално-техническо – „Търговия“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента е пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

5.

Валентин Вълев

ОС-283/21.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1971 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – „Психология“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента е безработен.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

6.

Антоанета Борджиева

ОС-294/26.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1968 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – „Текстилна техника и технологии“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента е реставратор.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

7.

Росица Йорданова

ОС-302/27.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – „Предучилищна педагогика“; „Възпитателни и терапевтични аспекти на изкуството“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

8.

Гина Цолова

ОС-303/27.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – „Предучилищна педагогика“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

9.

Соня Караянева

ОС-312/29.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1956 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – „Предучилищна педагогика“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

10.

Пенка Луловска

ОС-313/29.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1967 г., живее в град Ловеч. Образование –полувисше – детска учителка; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като детска учителка.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

11.

Виолета Станчева

ОС-315/30.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1963 г., живее в с. Радювене. Образование- висше – „Социална педагогика“. Педагогика на социализацията на децата в риск“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като старши учител.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

НЯМА  НЕДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ.

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, заседателната зала на Община Ловеч на 24.07.2023 г. /понеделник/ от 10,00 часа.

Въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат свързани с НАРЪЧНИК ЗА СЪДЕБНИЯ ЗАСЕДАТЕЛ – изтегли от тук.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Ловеч  становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

ПЕТЪР ЦОЛОВ

Председател на Временната комисия