Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт

Изх. № ОС-225-2/07.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК, Общински съвет-Ловеч уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт.

В деловодството на Общински съвет-Ловеч е постъпило предложение от Елица Марианова Пенчева и Ивелина Веселинова Бошнякова, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч /приета с решение № 5/20.11.2015 година; публикувана на 30.11.2015 г. във в-к „Ловеч прес”, бр.92/30.11.2015 г. и  на интернет страницата на Община Ловеч на 01.12.2015 г., в сила от 01.12.2015 година; изм. и доп. с решение № 202 от 12.07.2016 г.,  публ. на 28.07.2016,  в сила от 28.07.2016 г; изм. и доп. с решение № 211/28.07.2016 г., публ. на 15.08.2016 г., в сила от 15.08.2016 г.; изм. и доп. с решение № 274/24.11.2016 г., публ. на 15.12.2016 г., в сила от 15.12.2016 г; изм. и доп. с решение № 450/26.06.2017 г., публ. на 13.07.2017 г. в сила от 13.07.2017 г; изм. и доп. с решение № 568/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 721/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г.; изм. с решение № 869/29.11.2018 г., публ. на 17.12.2018 г., в сила от 17.12.2018 г.; изм. с решение № 920/31.01.2019 г., публ. на 18.02.2019 г., в сила от 18.02.2019 г.;  изм.и доп. с решение № 17/19.12.2019 г., публ. на 06.01.2020 г., в сила от 01.02.2020 г.; изм. и доп. с решение №  279/28.01.2021 г., публ. на 15.02.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.; изм. и доп. с решение № 280/28.01.2021 г., публ. на 15.02.2021 г., в сила от  15.02.2021 г.; изм. и доп. с решение № 299/25.02.2021 г., публ. на 15.03.2021 г., в сила от 15.03.2021 г.; изм. и доп. с решение № 359/29.04.2021 г., публ. на 17.05.2021 г., в сила от 17.05.2021 г.; изм. и доп. с решение № 475/30.09.2021 г., потвърдено с решение № 494/28.10.2021 г., публ. на 15.11.2021 г., в сила от 01.11.2021 г; изм. и доп. с решение № 509/25.11.2021 г ., публ. на 13.12.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.; изм. и доп. с решение № 530/22.12.2021 г., публ. на 10.01.2022 г., в сила от 01.01.2022 г.; изм. и доп. с решение № 531/22.12.2021 г., публ. на 10.01.2022 г., в сила от 10.01.2022 г.; изм. и доп. с решение № 584/31.03.2022 г., публ. на 18.04.2022 г., във в-к „Зетра“, бр. 27/18.04.2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)

Предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 от АПК, в срок до 07.07.2023 г., заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаването на акта, чрез следните форми:

  • Представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се входират в деловодството на Общински съвет-Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, стая 221;
  • На електронната поща на Общински съвет-Ловеч - os@lovech.bg

На основание чл. 68 от АПК  правото на достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, да се осъществява от звеното по чл. 29а от ЗМСМА на Общински съвет-Ловеч, стая 222.

Всички постъпили становища и коментари ще бъдат публикувани на сайта на Общински съвет-Ловеч : https://os.lovech.bg

Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. /Вносители: Е.Пенчева и И.Бошнякова/  - ТУК

 

Председател на Общински съвет-Ловеч:     /п/

                                                                      /Петър Цолов/