Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Покана за среща относно проблемите с безстопанствените животни на територията на Община Ловеч

ДО

Г-Н СТРАЦИМИР ПЕТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

ДО

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

ПОКАНА

от Стефан Тихолов

Председател на Общинския съвет - Ловеч

Като взех предвид СТАНОВИЩЕ вх. № ОС-33-1/29.01.2024 г. на Постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението, противодействие на корупцията и конфликт на интереси, с което е направено предложение за насрочване на среща, на която да бъдат поканени представители на общинската администрация, общинските съветници, НПО за защита на животните и заинтересовани граждани, за да бъдат разгледани и обсъдени приетите от Общински съвет наредби: Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч и Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч.  На срещата следва да се направят конкретни предложения за необходимите изменения в тях и привеждането им в съответствие с националното законодателство и законодателството на ЕС. Предвид изложеното

ОТПРАВЯМ ПОКАНА

за среща на 14.03.2024 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, на която да бъдат разгледани и обсъдени приетите от Общински съвет наредби – Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч и Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч, като се направят конкретни предложения за необходимите изменения в тях и привеждането им в съответствие с националното законодателство и законодателството на ЕС .  

СТЕФАН ТИХОЛОВ    /п/

Председател на Общински съвет-Ловеч