Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Председателят на Общински съвет-Ловеч отправя покана за обществено обсъждане до гражданите на Община Ловеч и всички заинтересовани страни на тема: "ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ НА ГАРОВ ПОДЛЕЗ, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 43952.507.9646, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500, ПЛ. ГАРАТА, ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ", което ще се проведе на 13 декември 2018 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, ул. Търговска " № 22.

Примерен формуляр за мнения, предложения и становища: