Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 877

Даване на съгласие за разрешение от кмета на Община Ловеч за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (у.п.и.) II-323 и III-324 от кв. 21 по плана на село Малиново, община Ловеч.

Файлове:

ROS-877.docx ROS-877.docx