Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 876

Даване на съгласие за разрешение от кмета на Община Ловеч за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за у.п.и. II-512 от кв. 48 по плана на село Лешница, община Ловеч.

Файлове:

ROS-876.docx ROS-876.docx