Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 829

Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.505.16 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55919/21.07.2020 г., чрез провеждане на публичен търг.

Файлове:

ROS-829.docx ROS-829.docx