Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 828

Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.513.9571 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, актуван с АЧОС № 56514/03.02.2023 г., чрез провеждане на публичен търг.

Файлове:

ROS-828.docx ROS-828.docx