Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 7

Относно:  Съгласие за кандидатстване на Община Ловеч по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ (ПО 4), Оперативна програма „Добро управление“

Файлове:

ROS-7.docx ROS-7.docx