Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 50

Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч и Андрей Иванов Спасов, чрез продажба дела на общината, представляващ: 1/6 идеална част от незастроен поземлен имот с идентификатор 21823.262.910  по кадастралната карта на с. Дойренци, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 55721/05.12.2019 г.

Файлове:

ROS-50.docx ROS-50.docx