Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 47

Предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта на с. Лисец, община Ловеч, след установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Наца Иванова Кучева в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИДЗСПЗЗ).

Файлове:

ROS-47.docx ROS-47.docx