Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 38

Поемането от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса по административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOР1-1.020-0007-С01 от 21.08.2019 г. за изпълнението на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч-етап 3“ финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ в полза на поемателя –Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР-Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Файлове:

ROS-38.docx ROS-38.docx