Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 19

Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: бивша „Механа Ерфурт“ - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.71.2.5, находящ се в сграда №2, етаж: -1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.514.71 по КККР на гр.Ловеч, актуван с АЧОС №54315/22.04.2015 г. и акт № 55722/05.12.2019 г. за поправка на акт за АЧОС №54315/22.04.2015 г., чрез провеждане на публичен търг.

Файлове:

ROS-19.docx ROS-19.docx