Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Проекти за нормативни документи

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Ловеч /приета с решение № 5/20.11.2015 година; публикувана на 30.11.2015 г. във в-к „Ловеч прес”, бр.92/30.11.2015 г. и  на интернет страницата на Община Ловеч на 01.12.2015 г., в сила от 01.12.2015 година/ ; /вносител: Корнелия Маринова - кмет на община Ловеч; публикуван на 10.02.2016 г./ Проект на Наредба ОАМТЦУ

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч.
Проектът е придружен с мотиви за изменение на Наредбата.
Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес kmet@lovech.bg.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение на  Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.
Проектът е придружен с мотиви за изменение на Наредбата.
Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес kmet@lovech.bg.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешката община.
Проектът е придружен с мотиви за изменение на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес kmet@lovech.bg.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на  Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на общината е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските жилища в Община Ловеч.
Проектът е придружен с мотиви за изменение на Наредбата.
Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22 и на електронен адрес: kmet@lovech.bg.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Ловеч. 

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес kmet@lovech.bg.