Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Проекти за нормативни документи

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020. (публикувано на 02.08.2016 г.)

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ. (публикувано на 02.08.2016 г.)

Проект на Н А Р Е Д Б А за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Ловеч .(вносител: Корнелия Маринова - кмет на Община Ловеч, публикуван на 19.07.2016 г.)

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Ловеч.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес kmet@lovech.bg.

 

ПРОЕКТ  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч. (вносител: Корнелия Маринова - кмет на Община Ловеч)

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 13.07.2016 г. Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес kmet@lovech.bg.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. (вносител: Корнелия Маринова - кмет на Община Ловеч)

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Проектът е публикуван на 13.07.2016 г., придружен с мотиви за изменение и допълнение на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес kmet@lovech.bg.

 

Предложение за приемане на Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Ловеч /вносител Милко Недялков-общински съветник; публикувано на 12.07.2016 г./. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове  в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч и на електронен адрес: os@lovech.bg. Проектът е придружен с мотиви за приемане на Правилника.

 

Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове  в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч и на електронен адрес: os@lovech.bg. Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч. (вносител М.Казанджиев - общински съветник, публикувана на 11.07.2016 г.)

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч. /приет с решение № 13/ 03.12.2015 г., в сила от 03.12.2015 г./ - вносител Данчо Заверджиев - общински съветник

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Ловеч