Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Проекти за нормативни документи

Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на общински пътища. (вносител: за кмет на Община Ловеч съгласно Заповед № 835/19.06.2017 г. на кмета на Община Ловеч - инж. Цветан Георгиев - зам.кмет на Община Ловеч)

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за местните данъци в Община Ловеч. (вносител Д.Заверджиев - общински съветник, публикуван на 19.06.2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допъление на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. (вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публикувано на 26.05.2017 г.)

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч, приета с решение № 229/25.08.2016 г. на Общински съвет-Ловеч / вносител: К.Маринова-кмет на Община Ловеч/

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч. /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публикувано на 13.12.2016 г./

Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, град Ловеч. (вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публикуван на 07.11.2016 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. (вносител - Д.Заверджиев - общински съветник, публикувано на 03.11.2016 г.)

Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч

П Р О Е К Т   на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Ловеч (вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публикуван на 08.09.2016 г.)

Проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на Община Ловеч. (вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публикувано на 24.08.2016 г.)