Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Проекти за нормативни документи

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч. /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публикувано на 13.12.2016 г./

Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, град Ловеч. (вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публикуван на 07.11.2016 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. (вносител - Д.Заверджиев - общински съветник, публикувано на 03.11.2016 г.)

Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч

П Р О Е К Т   на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Ловеч (вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публикуван на 08.09.2016 г.)

Проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на Община Ловеч. (вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публикувано на 24.08.2016 г.)

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020. (публикувано на 02.08.2016 г.)

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ. (публикувано на 02.08.2016 г.)

Проект на Н А Р Е Д Б А за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Ловеч .(вносител: Корнелия Маринова - кмет на Община Ловеч, публикуван на 19.07.2016 г.)

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Ловеч.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес kmet@lovech.bg.