Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Проекти за нормативни документи

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч. /вносител: Данчо Заверджиев - общински съветник/

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, приет с решение № 13/03.12.2015 г./вносители: 3-ма общински съветници; публ.на 10.10.2017 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. (вносители:  8 общински съветници, публ. на 20.09.2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч (вносител: Цв. Георгиев - за кмет съгласно Заповед № 1319/14.09.2017 г., публ. на 19.09.2017 г.)

Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч (вносител: К.Маринова-кмет на Община Ловеч)

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламна дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ на Община Ловеч (вносител: К.Маринова-кмет на Община Ловеч; публ. на 06.07.2017 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на общински пътища. (вносител: за кмет на Община Ловеч съгласно Заповед № 835/19.06.2017 г. на кмета на Община Ловеч - инж. Цветан Георгиев - зам.кмет на Община Ловеч)

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за местните данъци в Община Ловеч. (вносител Д.Заверджиев - общински съветник, публикуван на 19.06.2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допъление на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. (вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публикувано на 26.05.2017 г.)