Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Проекти за нормативни документи

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публ. на 25.03.2019 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. /вносител: К.МАРИНОВА - Кмет на Община Ловеч, публ. на 24.10.2018 г./

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година /приет с решение № 13/03.12.2015 г.; изм. и доп. с решение № 571/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 719/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г./- (вносител: Д.Заверджиев - общински съветник, публ. на 23.08.2018 г.; срок за предложения 07.09.2018 г.)

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч / вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публ. на 25.07.2018 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, пуб. на 20.07.2018 г./

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година /приет с решение № 13/03.12.2015 г.; изм. и доп. с решение № 571/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 719/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г./- (вносител: Д.Заверджиев - общински съветник, публ. на 28.06.2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публ. на 06.06.2018 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч /вносител: К. Маринова - кмет на Община Ловеч, публ. на 27.04.2018 г./

Проект за изм. и доп. на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч /вносител:Временната комисия, избрана с решение № 659/15.02.2018 г., публ. на 26.03.2018 г./