Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Проекти за нормативни документи

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г. /вносители: Ирен Кривошиева Досева; Минчо Казанджиев; Йоланда Цонева; Красимира Дренчева; Валентина Недялкова; Кирил Гумнеров; Моника Петрова; Светослав Славчев, избрани с решение № 140/25.04.2024 г. на Общински съвет-Ловеч; публ. на 10.05.2024 г./

                                                                   

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги  на територията на Община Ловеч /вносител: Стефан Тихолов - Председател на Общински съвет-Ловеч, публикувано на 23.01.2024 г./

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г. /вносител: Стефан Тихолов - председател на временната комисия, избрана с решение № 3/13.11.2023 г. на ОбС-Ловеч/ публикувано на 21.11.2023 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч /Вносители: Е.Пенчева и И. Бошнякова, публикувано на 07.06.2023 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. /вносител: Виктор Стойчев - общински съветник, публ. на 01.10.2021 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч. /вносител: Мариан  Василев - общински съветник, публ. на 09.04.2021 г./

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. /вносител: П.Цолов-председател на вр.комисия, съгласно решение № 3/14.11.2019 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища /вносител: за кмет на Община Ловеч, съгласно Заповед № З-1453/24.09.2019 г. на кмета на Община Ловеч ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ - зам.-кмет на Община Ловеч, публ. на 18.10.2019 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управлени и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч (вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, пулб. на 16.08.2019 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч./вносители: Д.Заверджиев и Ив.Иванов - общински съветници, публ. на 02.07.2019 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публ. на 04.06.2019 г./

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.