Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Проекти за нормативни документи

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. /вносител: Виктор Стойчев - общински съветник, публ. на 01.10.2021 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч. /вносител: Мариан  Василев - общински съветник, публ. на 09.04.2021 г./

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. /вносител: П.Цолов-председател на вр.комисия, съгласно решение № 3/14.11.2019 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища /вносител: за кмет на Община Ловеч, съгласно Заповед № З-1453/24.09.2019 г. на кмета на Община Ловеч ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ - зам.-кмет на Община Ловеч, публ. на 18.10.2019 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управлени и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч (вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, пулб. на 16.08.2019 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч./вносители: Д.Заверджиев и Ив.Иванов - общински съветници, публ. на 02.07.2019 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публ. на 04.06.2019 г./

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публ. на 25.03.2019 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. /вносител: К.МАРИНОВА - Кмет на Община Ловеч, публ. на 24.10.2018 г./

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година /приет с решение № 13/03.12.2015 г.; изм. и доп. с решение № 571/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 719/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г./- (вносител: Д.Заверджиев - общински съветник, публ. на 23.08.2018 г.; срок за предложения 07.09.2018 г.)