Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Правилници и програми

Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ от Община Ловеч (приет с решение № 734/24.07.2014 г., в сила от 14.08.2014 г.)

Правилник за провеждане на процедура по присъждане на Националната литературна награда „Проф. Димитър Димов“ (приет с решение № 762/24.08.2014 г. в сила от 14.08.2014 г.)

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година (приет с Решение № 6 от 12.12.2011 г. на Общински съвет - Ловеч; доп., решение № 35/28.02.2012 г.; изм., решение № 198/25.09.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., решение № 263/21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 година; изм. и доп., решение № 393/11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г.; изм., решение № 430/25.07.2013 г., в сила от 16.08.2013 г.; изм. и доп., решение № 569/30.01.2014, в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., решение № 622/27.03.2014 г., в сила от 10.04.2014 г., изм. и доп., решение № 623/27.03.2014 г., в сила от 10.04.2014 г.) ОТМЕНЕН

Правилник за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения от Община Ловеч (Приет с решение № 166/31.07.2012 година) ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 937/30.04.2015 Г. ВИЖ Правилник за функционирането на Общински проектен фонд

Правилник за устройството и дейността на Регонален исторически музей Ловеч (Приет с решение № 568/30.01.2014 г., в сила от 27.02.2014 г.)

Правилник за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на дейността на спортните клубове в Община Ловеч (Приет с решение № 549/12.09.2013 г., в сила от 24.10.2013 г.) ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 937/30.04.2015 Г. ВИЖ Правилник за функционирането на Общински проектен фонд

Правилник за организацията и управлението на Общинския фонд за приватизация и инвестиции в Община Ловеч. Приет с решение № 38/21.02.2008 г. Изм. и доп. с решение № 84/24.04.2008 г. Отм. с § 6 от Правилник за организацията и управлението на ОФПИСК в Община Ловеч

Привилник за организацията и управлението на Общински фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол в Община Ловеч (Приет с решение № 132 от 26 юни 2012 г. на Общински съвет - Ловеч)