Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Правилници и програми

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година /приет с решение № 13/03.12.2015 г.; изм. и доп. с решенеи № 571/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 719/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г.; изм. и доп. с решение № 835 от 28.09.2018 г., подтвърдено с решение № 855 от 25.10.2018 г., публ. на 12.11.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.; изм. с решение № 89/18.06.2018 г. на Администратвен съд-Ловеч по дело № 4/2018 г., потвърдено с решение № 2673/22.02.2019 г. на ВАС по адм. дело № 9546/2018 г., в сила от 22.02.2019 г./

Правилник за устройството и дейността на Туристически информационен център-Ловеч в Община Ловеч. /приет с решение № 277/24.11.2016 г., в сила от 01.12.2016 г./

Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - общински детски комплекс, гр. Ловеч. /приет с решение № 278/24.11.2016 г., в сила от 01.12.2016 г./

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2012-2015 година (Приета с решение № 12/28.12.2011 г.)

Програма за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2011 година. Приета с решение № 644/21.12.2010 година

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2012 година (Приета с решение № 13/28.12.2011 г.)