Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Правилници и програми

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА /приет с решение № 14/05.12.2023 г., публикуван на 12.12.2023 г., в сила от 16.12.2023 г./

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 година /приет с решение № 4/12.12.2019 г.; изм с решение № 197/28.10.2022 г. на Административен съд-Ловеч, в сила от 17.11.2022 г./

 

/

Правилник за устройството и дейността на Туристически информационен център-Ловеч в Община Ловеч. /приет с решение № 277/24.11.2016 г., в сила от 01.12.2016 г./

Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - общински детски комплекс, гр. Ловеч. /приет с решение № 278/24.11.2016 г., в сила от 01.12.2016 г./

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2012-2015 година (Приета с решение № 12/28.12.2011 г.)

Програма за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2011 година. Приета с решение № 644/21.12.2010 година

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2012 година (Приета с решение № 13/28.12.2011 г.)