Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Отменени наредби

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА /Наредбата е приета с решение № 194/13.03.1997 г.; потвърдена с решение № 446/30.07.1998…

Наредба за дейността на религиозните общности на територията на Община Ловеч

Наредба за дейността на религиозните общности на територията на Община Ловеч (Приета с решение № 578/25.03.1999 г.; изменена с решение № 361/03.05.2001 г.; отменена с решение № 1028/27.06.2019 г., публ. на 15.07.2019 г., в сила от 15.07.2019 г.).

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ЛОВЕЧ (Наредбата е приета с решение № 170/30.10.2008 г. на Общински съвет – Ловеч, публикувана 17.11.2008 г., в сила от 20.11.2008 година; доп., решение…