Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПРОТЕСТ НА ПРОКУРОР СВЕТЛА ИВАНОВА СРЕЩУ ЧЛ. 23, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОБРАЗУВА АДМ.ДЕЛО № 297/2019 Г. ИЗПРАТЕНО НА ЛАС РЕШЕНИЕ № 1095/26.09.2019 Г. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ.