Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 7 септември

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 7 септември, 2023 г., четвъртък, по график в заседателната зала на Община Ловеч.  Това става ясно от поканата, изпратена до общинските съветници. Комисиите  са през час – виж графика по-долу.

Най-много на брой точки  - шест,  има комисията по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Доротея Цанкова. Сред по-важните точки са:

Проекто-бюджет и капиталови разходи на Община Ловеч за 2023 година.

Отпускане на средства за довършване изографисването на северната галерия на Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7.

Упълномощаване  на представителя на Община Ловеч за участие  в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД – гр. Ловеч, насрочено за 20.09.2023 година.

Одобряване на партньорство с Община Троян за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“  2021-2027 г.

 Кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ) за интегрирана териториална инвестиция.

График на заседанията:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Доротея Цанкова, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.

Община Ловеч, пресцентър

01.09.2023 г.