Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 22 август

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 22 август, 2023 г., вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч.  Това става ясно от поканата, изпратена до общинските съветници. Прави впечатление, че комисиите този път са през 30 мин., а не през час – виж графика по-долу.

Най-много на брой точки  - шест,  има комисията по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев.

Сред по-важните точки са:

Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Ловеч, приети до 30 юни 2023 година и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди.

Безвъзмездно предоставяне на спортeн обект, находящ се в Спортна зала гр. Ловеч, без търг.

Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд - Велико Търново.

Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд - Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Ловеч.

График на заседанията:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава на 22 август от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 10.30 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Доротея Цанкова, от 11.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 11.30 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 12.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 12.30 часа.

  Община Ловеч, пресцентър

 18.08.2023 г.