Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 21 март

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 21 март 2023 г., вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч.  Това става от поканата, изпратена до общинските съветници. Най-много  - девет на брой, има комисията по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев.

 Сред по-важните точки са:

Отчет на Програма за развитие на туризма на община Ловеч за 2022 година

Отчет на извършените дейности по Календара на спортните дейности на Община Ловеч за 2022 г.

Даване на съгласие за започване на процедура по принудително отчуждаване на земеделски имоти-частна собственост, за разширение на гробищен парк „Скобелевско шосе“ – ПИ с идентификатор 43952.76.103.

Годишен доклад за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г. от наблюдението на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Ловеч за периода 2021-2027 г., приет с Решение № 326/ 08.04.2021 г. на Общински съвет – Ловеч.

Определяне броя и вида на общинските жилища, по предназначение, съгласно чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за общинските жилища в Община Ловеч.                                           

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.

Удостояване на Еленко Начев със званието „Почетен гражданин на Ловеч“, посмъртно.

Безвъзмездно предоставяне на спортни обекти, находящи се в Спортна зала гр. Ловеч, без търг.

Графикът на заседанията е следният:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава на 21 март от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.

 Община Ловеч, пресцентър

 17.03.2023 г.