Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 14 февруари

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 14 февруари 2023 г., вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Най-много  - 14 на брой, има комисията по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев.

Сред по-важните точки са:

Доклад за състоянието на СФУК на „ЕКО“ ЕАД, за 2022 година.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2019-2023 година, за третата година от мандата.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Ловеч, приети до 31 декември 2022 година и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди.

 Приемане на отчет на Програмата за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост през 2022 г.  в Община Ловеч.

Календар за туристическите дейности на Община Ловеч за 2023 г.

Приемане на  План за младежки дейности в Община Ловеч за 2023 година.     

Приемане на Календар за спортните дейности в Община Ловеч за 2023 г. и средства за разпределение по раздел ІV – Финансиране на инициативи на спортни клубове от Правилник за функционирането на Общински проектен фонд за 2023 г.

Определяне на общинските пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023-2024 година, и правилата за тяхното ползване.

Графикът на заседанията е следният:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава на 14 февруари от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.

Община Ловеч, пресцентър

10.02.2023 г.