Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч са на 19 септември

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 19 септември, 2023 г., вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч.  Това става ясно от поканата, изпратена до общинските съветници. Комисиите  са през час – виж графика по-долу.

Най-много на брой точки  - девет,  има комисията по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев. По-важните точки са:

Разработване на проектобюджет за 2024 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025-2026 г. на Община Ловеч.

Почистване на земеделски земи – общинска собственост, с цел привеждането им в добро земеделско и екологично състояние, и задоволяване с дърва за огрев на местно население за отоплителен сезон 2023/2024 година.

Сключване на споразумение за партньорство във връзка с подаване на проектно предложение „Развитие на „Индустриален парк „Балкан“ по процедура BG-RRP-3.007“, „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ (AttractInvestBG).

График на заседанията:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Доротея Цанкова, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.

Това  са последните заседания на комисиите за този мандат.

Община Ловеч, пресцентър

15.09.2023 г.