Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч са на 18 април

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 18 април 2023 г., вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч.  Това става от поканата, изпратена до общинските съветници. Най-много  - девет на брой, има комисията по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев. Сред по-важните точки са:

Разчет на  капиталовите разходи на Община Ловеч за 2023 година.

Разработване на разчет за 2023 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на Община Ловеч.

Годишен отчет за дейността на Фонд „Култура“ за 2022 г.

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Ловеч с проектно предложение по процедура № BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“.

Приемане на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

График на заседанията:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава на 18 април от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.

 

 Община Ловеч, пресцентър

 

 13.04.2023 г.