Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч са на 17 май

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 17 май 2023 г., сряда, по график в заседателната зала на Община Ловеч.  Това става от поканата, изпратена до общинските съветници. Най-много  - по десет на брой точки, имат две комисии – тази по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев, и втората - по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси с председател Детелина Сотирова.

Сред по-важните точки са:

Избиране на регистриран одитор за финансовата 2023 г.

Информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД към 31.03.2023 г.

Одобряване на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЕКО“ ЕАД.

Промени  в  ръководството и състава  на  постоянните  комисии  на  Общински съвет-Ловеч.

Даване на съгласие за разрешение от кмета на Община Ловеч за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПР) за урегулиран поземлен имот (у.п.и.) VIII от кв. 5, отреден за „ДИП ВЕЛУР“ по плана на Източна промишлена зона, град Ловеч.

Даване съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост на общински поземлен имот с проектен идентификатор 43952.510.180, с площ от 209 кв. м  по КККР на гр. Ловеч, по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с Проект за изменение на ПУП-ПРЗ и с цел уреждане на регулационни отношения

График на заседанията:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава  от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Петър  Цолов, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.

 

 Община Ловеч, пресцентър

 

 15.05.2023 г.