Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЕ ПРОВЕДОХА НА 21 МАЙ НА ЖИВО

За първи път проведените на 21 май 2024 г. заседания на постоянните комисии към Общински съвет-Ловеч се излъчваха на живо. Разгледаха се всички предложения включени в проектите за дневен ред на шестте комисии. По-важните от тях са:

Нова организация на провеждане на пазара в Ловеч в ден сряда; 

Приемане в дарение градският стадион и цялата тренировъчна база на „Ловеч спорт 96“ АД с прилежащите ѝ терени и сгради;

Връщане на държавата на имот от бившата казарма, като преди това целият терен бъде обявен от публична в частна общинска собственост и предприемането на незабавни действия по обратното безвъзмездно придобиване в собственост.

Ново предложение за численост и структура на общинската администрация на Община Ловеч, считано от 1 юли 2024 г.

Определяне режима на ползване на самостоятелен обект находящ се на ул. "Стефан Караджа" № 25.

Част от тези предложения бяха оставени за по-подробно обсъждане за заседанието на Общински съвет, където ще бъдат разгледани и гласувани окончателно всички внесени проекти за решения.