Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе в сряда в Ловчанско читалище „Наука-1870“

Тридесет и второто заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 22 декември (сряда) 2021 година от 10,00 ч. Променя се мястото – вместо в заседателната зала на Община Ловеч, градските старейшини ще се съберат в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“. Мястото е продиктувано от епидемиологичната обстановка и въведените санитарни мерки. Това става ясно от поканата, изпратена от Росица Маринова, За председател на Общински съвет-Ловеч, съгласно уведомление с № ОС-573/10.12.2021 г.

Проекто-дневният ред засега включва 17 точки. Първо е питане на общински съветник относно информация за хода на изпълнение обществена поръчка за доизграждане на спортна зала и рехабилитация на дворно пространство в ОУ „Проф. Д. Димов“, гр. Ловеч. В миналото заседание вносителят изтегли своя въпрос и затова сега е включен отново.

Още ще се гласува приемане на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2022 година, приемане на Наредба за изм. и доп. на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, необходими разходи за 2022 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Важна точка е освобождаване (изцяло или частично) от заплащане на дължими наеми и обезщетения на наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти за срока на въведените противоепидемични мерки, както и освобождаване от такса за поставяне на маси пред заведения за хранене и развлечения заради ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка. Ще се определя и постоянен състав на Експертния съвет на Общински фонд „Култура“.

 

Община Ловеч, пресцентър

17.12.2021 г.