Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Заседанието на Общински съвет - Ловеч, на 25 май ще разгледа 19 точки

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, което е на 25 май 2023 г., четвъртък, и е в залата на общината, ще  разгледа 19 точки. Това става ясно от поканата на председателя Петър Цолов за свикване на петдесет и шестото заседание на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Сред по-важните точки са:

Одобряване на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЕКО“ ЕАД.

Информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД към 31.03.2023 г.

Избиране на регистриран одитор за финансовата 2023 г.

Промени  в  ръководството и състава  на  постоянните  комисии  на  Общински съвет-Ловеч.

Даване на съгласие за разрешение от кмета на Община Ловеч за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПР) за урегулиран поземлен имот (у.п.и.) VIII от кв. 5, отреден за „ДИП ВЕЛУР“ по плана на Източна промишлена зона, град Ловеч.

Даване съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост на общински поземлен имот с проектен идентификатор 43952.510.180, с площ от 209 кв. м  по КККР на гр. Ловеч, по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с Проект за изменение на ПУП-ПРЗ и с цел уреждане на регулационни отношения.

Община Ловеч, пресцентър

19.05.2023 г.