Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПРОВЕДЕ СЕ 11-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ЛОВЕЧ

На 30 май от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч се проведе 11-то заседание на Общински съвет-Ловеч.

Заседанието започна с оттегляне от г-н Страцимир Петков като вносител на т. 20, касаеща Одобряване на числеността и структурата на общинската администрация на Община Ловеч, считано от 1 юли 2024 година.

В хода на разискванията и след изказване на заинтересованите страни, кмета на общината оттегли още две от предложения си. Първото е Промяна организацията при провеждане на пазара за гр. Ловеч (пазарен ден сряда), а второто Определяне режима на ползване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.32.7.23, находящ се в сграда №7 (седем), разположена в общински поземлен имот с идентификатор 43952.514.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, oбщина Ловеч, ул. "Стефан Караджа" № 25.

Отчетите на селата Горан, Горно Павликене и Дойренци се докладваха от техните вносители и се приеха от общинските съветници за сведение.

Предложението за Обявяване от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 43952.506.8414 по КККР на гр. Ловеч, с площ 65685 кв. м, адрес на имота: гр. Ловеч, бул. „България" № 53, касаещо бившата казарма не събра достатъчен брой гласове и то не се прие.

С 25 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ общинските съветници избраха за представител на Община Ловеч в Общото събрание на  „ВиК“ АД, гр. Ловеч, насрочено за 25.06.2024 г. г-н Цветелин Винчев – заместник-кмет на Община Ловеч.