Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

В Ловеч приеха план-сметката за разходи за битови отпадъци и за чистотата на обществените територии

Общинските съветници в Ловеч одобриха план-сметката за необходимите разходи за услугите по чл. 66 от ЗМДТ в 34-те населени места на общината и гр. Ловеч за 2023 год. Гласуването показа 18 гласа „За“, седем гласа „Против“ и седем гласа „Въздържал се“.

Това са необходими разходи за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

План-сметката е в размер на 4 696 442 лв. с ДДС, включени са средствата за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране (1 239 559 лв. с ДДС) , и за  събиране и транспортиране на битови отпадъци до РДНО-Ловеч (1 171 805 лева с ДДС).

Увеличението на разходите е с 12,40 % спрямо последно одобрените с решение № 533/22.12.2021 г. на ОбС – Ловеч. Най-голямо увеличение (21,29 %) има за поддържане чистотата на обществените площи (вкл. зимно почистване), осъществявано от фирма „ЕКО“ ЕАД, както и с 13,84 % за събиране и транспортиране на битови отпадъци. През 2023 г. не се предвиждат средства за закупуване на нова сметоизвозваща техника.

Община Ловеч, пресцентър

30.11.2022 г.