Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

В Ловеч отпускат безлихвен възмезден заем на сдруженията, които кандидатстват за саниране

Общинските съветници в Ловеч  дадоха съгласие за отпускане на безлихвен възмезден заем на сдруженията на собствениците, които кандидатстват за саниране. Решението бе взето на заседание на 29 декември 2022 г., като гласуването показа 19 гласа „За“, два гласа „Против“ и шест гласа „Въздържал се“.

Предложението бе внесено от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, която поиска от Общинския съвет  съгласие общината да кандидатства с проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“. Приета е и „Процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности“.

Документите са във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване (саниране) на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост. В хода да обсъждането стана ясно, че кандидатите ще бъдат класирани чрез точкуване от специална комисия, която ще работи 30 април 2023 г.

За предварителни разходи за обследване осигуряват 350 000 лв. без ДДС. Сумата се отпуска до нейното възстановяване от програмата. Ако  проектното предложение не бъде одобрено, сумата се възстановява от сдруженията на собствениците.

Мотивите на кмета са свързани със сложността на процедурата,  кратките срокове за входиране на проектни предложения, както и отговорността на общината като институция, която обезпечаваща административно своите граждани. Става дума за изискванията на ЗУТ и ЗЕЕ - съставяне на технически паспорт, архитектурно заснемане, изготвяне на обследване за енергийна ефективност, включително сертификат за енергийни характеристики. Тези дейности са допустими и възстановими разходи по проекта.  

Условието е кандидатите да са с многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г.  Да има най-малко четири самостоятелни обекта и те да са на повече от един собственик. Сградата трябва да е жилищна, за постоянно обитаване, като най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища. Максимална стойност за Община Ловеч е 30 000 000 лв.

Минималният размер на заявените средства по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиции /ПИИ/ е 50 000 лева. Максималният размер на заявените средства не може да надхвърля 9 500 000 лева.

Община Ловеч, пресцентър

29.12.2022 г.