Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Свиква се заседание на Общинския съвет в Ловеч на 11 октомври

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл.23,  ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 64, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, свиква Петдесет и третото заседание на 11 октомври (четвъртък) от 17,30 ч. в  заседателната зала. В проекто-дневния ред има три точки, сред тях е и важно решение със социален афект, което не беше прието на последното заседание.

Решението е за кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“ по Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 - „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г., докладчик е Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч.

Другите две точки са връщане за ново обсъждане на решение № 831/13.09.2018 г. и на решение № 832/13.09.2018 г- на Общински съвет – Ловеч, докладчик е Петър Цолов – председател на Общински съвет – Ловеч.

До края на м. октомври се очаква да има още едно заседание.