Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 28 юли

Четиридесет и първото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 28 юли /четвъртък/ 2022 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Председателският съвет ще е на 14 юли от 16,00 ч. Материали се приемат до 14 юли на обяд. Заседанията на постоянните комисии са на 19 юли. Проекто-дневният ред засега включва следните точки:

1. Отчет-анализ на Районно управление – Ловеч за първото шестмесечие на 2022 година.

2. Информация за ПТО и работата на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Ловеч, обслужващ територията на община Ловеч за първото шестмесечие на 2022 година.

3. Отчет на отдел „Контрол и сигурност“ при Община Ловеч за първото шестмесечие на 2022 година.

4. Отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за първото шестмесечие на 2022 година.

5. Актуализация на бюджета на Община Ловеч за 2022 година.

6. Актуализация на капиталови разходи.

7. Приемане на отчет на бюджета на Община Ловеч за 2021 година.

8. Приемане на информация за изпълнението на бюджета към първото шестмесечие на 2022 година.

9. Програма за управление на отпадъците на Община Ловеч за период 2021 г. - 2028 г., съгласно ал.52, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците.

10. Общинска програма за опазване на околната среда на Община Ловеч 2021 г. – 2028 г., съгласно чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закон за опазване на околната среда.

11. Извършване на морфологичния състав и анализ на количеството отпадък генериран на територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин и постъпващи за депониране за 2022 г., на основание получено в Община Ловеч писмо с вх. № 320061/17.03.22 г. от РИОСВ – Плевен, съгласно чл. 28а, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

12. Продажба на поземлен имот с идентификатор 34093.126.433 по КККР на с. Йоглав, чрез провеждане на публичен търг.

13. Почистване на земеделски имоти, с цел задоволяване с дърва за огрев на местното население в населените места на община Ловеч.

 

Община Ловеч, пресцентър

30.06.2022 г.