Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, е на 25 ноември

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 25 ноември (четвъртък) 2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това съобщи председателят Петър цолов в края на сесията на 28 октомври. Свикването тридесет и първото заседание е на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва следните точки:

1. Предоставяне под наем на имоти – полски пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели за стопанската 2021/2022 година.

2. Актуализация на капиталова програма 2021 година.

3. Одобряване на последваща оценка на Общински план за развитие на Община Ловеч за периода 2014-2020 година.

4. Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

5. Необходими разходи за 2022 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Председателският съвет е на 11 ноември от 16,00 ч.

Материали се приемат до 11 ноември на обяд.

Заседанията на постоянните комисии са на 16 и 17 ноември.

 

Община Ловеч, пресцентър

29.10.2021 г.