Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Шестото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 26 март

Следващото  Шесто заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 26 март /четвъртък/

2020 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов на основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Заседанията на постоянните комисии  са на 17 и 18 март, вторник и сряда, Председателският съвет е на 12 март от 16,00 ч. Материали се приемат до 12 март, четвъртък, на обяд.

Проекто-дневният ред е следният:

1.Програма за управление на Община Ловеч за мандат 2019-2023 година.

2.0тчет-анализ на Районно управление "Полиция" - Ловеч за второто шестмесечие на 2019 година.

3. Информация за ПТО и работата на Сектор „Пътна полиция" при ОДМВР - Ловеч, обслужващ територията на община Ловеч за второто шестмесечие на 2019 година.

4.Отчет на отдел „Контрол и сигурност" при Община Ловеч за второто шестмесечие на 2019 година.

5.Отчет за изразходени средства при разпределение по раздел 4 - Финансиране на инициативи на спортни клубове от Правилник за функционирането на Общински проектен фонд за 2019 година.

6. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ловеч 2014 -2020 г. за периода 01.01.2019 -31.12.2019 година.

7.Определяне броя и вида на общинските жилища в групи по предназначение, съгласно чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

8.Утвърждаване извършените разходи през 2019 г. на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, на основание § 17 от ПЗР на Правилника за прилагане на закона.

9.Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето за 2019 година.

Програма за закрила на детето за 2020 година.

10.Предложение       за приемане на Програма за развитие на туризма в Община Ловеч за периода 2020 - 2024 година.

11.Удостояване         на Найден Ангелов Найденов със званието „Почетен гражданин на Ловеч".

12.Удостояване на д-р Николай Георгиев Райнов със званието „Почетен гражданин на Ловеч".