Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Шестдесет и шестото заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 25 юли

Редовното шестдесет и шесто заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 25 юли, /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов в края на последната сесия, позовавайки се на чл. 25, т. 1  от  Закона за  местното  самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва следните точки:

1.Доклад за дейността на РУ „Полиция” – Ловеч през първото шестмесечие на 2019 година.

2.Информация за работата на сектор „Пътна полиция – КАТ“ на територията на община Ловеч през първото шестмесечие на 2019 година.

3.Изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие на 2019 година.

4.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Ловеч за първото шестмесечие на 2019 година.

5.Продажба на новообразуван имот № 06536.297.269 по КККР на с. Брестово на собственика на законно построените в имота сгради.

6.Продажба на ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 43952.512.73 по КККР на гр. Ловеч на собственика на законно построените в имота сгради.

7.Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43952.503.73 по КККР на гр. Ловеч за пристрояване на тераса.

8.Отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019  за първото шестмесечие на 2019 година.

Заседания на постоянните комисии – на 16 и 17 юли. Председателски съвет- на 11 юли. Материали се приемат до 11 юли до обяд.