Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съветниците в Ловеч решиха как да гласува техният представител на събранието на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“

Общинските съветници в Ловеч на заседание на 13 март 2023 г. решиха как да гласува представителят на Община Ловеч Венцислав Христов, заместник-кмет, на извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, насрочено за 15.03.2023 година. Общото събрание ще разгледа две точки. Предложенията бяха внесени от Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч.

По първа точка – „Приемане на Бизнес програма за развитието и дейността на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч за периода 01.01.2022 – 31.12.2024 г.“ с проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Бизнес програма за развитието и дейността на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч за периода 01.01.2022 – 31.12.2024 г.“, представителят на общината ще гласува „Въздържал се”. Това решение се взе с 22 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“.

По втора точка – „Промяна в състава на съвета на директорите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч“ с проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Анелия Георгиева Дюлгерова-Ангелова и избира на нейно място Мирослав Любомиров Ботушаров, за член на съвета на директорите, за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите, в съответствие с чл. 24, ал. 2 от Устава на дружеството“, представителят ще  гласува „За”.  Това решение се взе със 17 гласа „За“, един глас „Против“ и пет гласа „Въздържал се“

Цялото решението бе гласувано с 27 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“.

В началото на събранието бе гласувано заместник-кметът Венцислав Христов да замести  представителят Петко Петков, който е на лечение.

 

Община Ловеч, пресцентър

13.03.2023 г.