Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Проекто-дневният ред за следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, съдържа 23 точки

Проекто-дневният ред за тридесет и първото заседание на Общински съвет - Ловеч, насрочено за 25 ноември (четвъртък)  2021 г., съдържа 23 точки засега. Това става ясно от поканата, изпратена от председателя на ОбС Петър Цолов. Сесията ще се състои от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при спазване на всички санитарни мерки заради COVID пандемията.

Сред по-важните точки засега са:

Питане на общински съветник относно ремонт на ул. „Баховско шосе“.

Питане на общински съветник относно информация за хода на изпълнение обществена поръчка за доизграждане на спортна зала и рехабилитация на дворно пространство в ОУ „Проф. Д. Димов“, гр. Ловеч.

Доклад от извършена последваща оценка на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Кандидатстване на Община Ловеч по процедура № BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на БФП с наименование „Осигуряване на Функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023) по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Ловеч през периода 2022-2023“.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч към

Преобразуване чрез промяна на правната форма на „ЕКО“ ЕАД,  гр. Ловеч в ЕООД.

Откриване на конкурсна процедура за възлагане управлението на „ЕКО“ ЕАД – гр. Ловеч.

 

Община Ловеч, пресцентър

19.11.2021 г.