Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Проекто-дневният ред на Редовното шестдесет и шесто заседание на ОбС –Ловеч включва 36 точки

Редовното шестдесет и шесто заседание на Общински съвет –Ловеч, се свиква на 25 юли, /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Проекто-дневният ред засега включва 36 точки. Заседанието започва с четири питания на общински съветници - относно колко забрани е издал кмета на общината за ползването на строежи за авторемонтна дейност, за изпълнение на решение за даване на съгласие за закупуване на водонагревателен котел за нуждите на СУ „Т.Кирков“,  за извършената работа от комисия за предприети мерки за читалището в с. Българене, за извършването на ремонта на ул. “Янтра“, кв. Гозница.

Сред останалите точки са:

Отчет-анализ за дейността на Рaйонно управление – Ловеч през първото шестмесечие на 2019 година.

Отчет за дейността на отдел „Контрол и сигурност“ и звено СОО за периода 01.01.2019-30.06.2019 година.

Информация за ПТО и работата на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР –Ловеч, обслужващ територията на Община Ловеч за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година.

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие на 2019 година.

Актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2019 година.

Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Ловеч към 30 юни 2019 г. и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди. 

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии  за първото шестмесечие на 2019 година.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Приемане на Общински план за защита при бедствия в Община Ловеч.

Изменение на решение № 1012/30.05.2019 г. на Общински съвет-Ловеч, относно обявяване от публична в частна собственост на имоти и части от имоти и даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне  на собствеността в полза на Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ на проектни имоти общинска собственост и имоти общинска собственост, находящи се в землищата на с. Славяни, с. Лисец и с. Баховица, Община Ловеч за изграждане на обект на техническата инфраструктура АМ „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340 включително пътен възел Плевен.

Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от десет години върху недвижим имот–частна общинска собственост,  представляващ самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 43952.514.32.7.22, находящ се в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.514.32 по КККР на гр. Ловеч, ул. “Стефан Караджа“ № 25 на „Съюз на ветераните от войните в България“.

Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за подкрепа за личностно развитие–Общински детски комплекс гр. Ловеч на имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с  идентификатор 43952.505.92 по КККР на гр. Ловеч, ведно с попадащата върху имота сграда 43952.505.92.1, със застроена площ от 524 кв. м., брой етажи 3, предназначение : сграда за образование.

Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ години на „Сдружение Танцьорите“ гр. Ловеч, на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 181 кв. м. и помощни и сервизни помещения към него /склад, съблекални, бани, умивални и тоалетни/ с площ от 62 кв.м. находящи се в сграда  с идентификатор 43952.513.1192.3 попадаща в поземлен имот  с идентификатор 43952.513.1192 по КККР на гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, ул. “Маестро Камен Луков“ № 4-6 за културна дейност.

Отдаване под наем на имот–публична общинска собственост: самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 43952.515.1.1.4 по КККР на гр. Ловеч, намиращ се на Покрит мост над р. Осъм, ул. “Мостова“.

Приемане на дарение от Ерфурт-Германия, Столица на провинция Тюрингия, Градска управа, на 4 броя МПС /моторни превозни средства/ и предоставянето им  съгласно волята  на дарителя за ползване.

Почистване на земеделски имоти  с цел, задоволяване с дърва за огрев на местното население.

Прекратяване участието на Община Ловеч в Асоциация по ВиК.

Именуване на пешеходен мост над р. Осъм, свързващ пл. “Екзарх Йосиф І“ с ул. “Васил Левски“ с името „Богоявленски мост“.

Предложение за предприемане на мерки относно спазване  обществения ред и сигурност в местност „Синан тепе“.

Информация относно проведените процедури, сключени и прекратени договори в хода на изпълнение на договор с предмет „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворно пространство на ОУ „Димитър Димов“, гр. Ловеч“, и други.