Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Приеха средносрочна бюджетна прогноза на Община Ловеч за периода 2024-2025 г.

Общинските съветници в Ловеч приеха на 29 септември 2022 г. средносрочна бюджетна прогноза на общината за периода 2024-2025 г.  Това стана с 19 гласа „За“, без гласове „Против“ и с девет гласа „Въздържал се“.

Тригодишната прогноза бе представена от кмета Корнелия Маринова. Прогнозата е разработена в съответствие с Указанията за подготовка и представянето на бюджетните прогнози от първостепенните разпоредители с бюджет, дадени с писмо БЮ № 4 от 02.09.2022 г. на Министерство на финансите.

Общинските приходи са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на изпълнението им за няколко предходни години, като са отчетени съответните промени в нормативната уредба.

Собствените приходи са планирани на база оценка, съобразена със ЗМДТ и в съответствие с приетите размери на местните данъци и такси в общинските наредби.

Разходите за периода 2023-2025 година са ограничени до размера на собствените приходи и трансферите от Централния  бюджет, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани постъпления. Числеността на персонала и средствата за работни заплати на заетите в местните дейности са предвидени съобразно решенията на Общинския съвет и действащата нормативна уредба.

Прогнозите за осигурителните вноски са изчислени при запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО.

В разходите за издръжка са предвидени средства за обезпечаване дейността на общинската администрация, Общинския съвет, детските и социални заведения, дейностите по благоустрояване, чистота, озеленяване, осветление на улици и площади. Планирани са разходи по всички програми, изпълнявани от общинската администрация.

Капиталовите разходи са заложени на база целевата субсидия, определена със ЗДБРБ за 2022 година. Бюджетната прогноза за местните дейности на общината за периода 2023-2025 година е изготвена по функции и групи.

В прогнозата 2023-2025 година, съгласно указанията на Министерство на финансите, не са планирани разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Община Ловеч е спазила срока за зареждане на бюджетната прогноза, като тя е заредена и одобрена в ИСО на 14.09.2022 г.

Община Ловеч, пресцентър

29.09.2022 г.